Transfer Funds

  1. Mag login sa Bizmoto app, buksan ang side menu at i-tap ang Transfer.
  2. I-type ang amount na nais i-transfer, at ang target mobile number or agent ID ng recipient.
  3. I-tap ang Check/OK button.
  4. Makatatanggap ka ng E-Mail confirmation kung ang iyong transaction ay successful at in-app alert kung ito'y nag-fail.

Back to FAQs