Buy Load

  1. Mag login sa Bizmoto app, buksan ang side menu at i-tap ang Buy Load.
  2. Kumpletuhin ang required details sa Buy Load form at i-tap ang Check/Ok button.
  3. Makatatanggap ka ng E-Mail confirmation kung ang iyong transaction ay successful at in-app alert kung ito'y nag-fail.

Back to FAQs