Bills Payment

  1. Mag login sa Bizmoto app, buksan ang side menu at i-tap ang Bills Payment.
  2. Piliin ang category ng biller na nais bayaran.
  3. Piliin ang pangalan ng company o biller sa listahan.
  4. Kumpletuhin ang required details sa biller form at i-tap ang Check/Ok button.
  5. Makatatanggap ka ng E-Mail at SMS confirmation kung ang iyong transaction ay successful at in-app alert kung ito'y nag-fail.

Back to FAQs